Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 St.Georgsfondet
ble opprettet i 1962.  Fondet brukes til beste for speidersaken, fortrinnsvis tiltakt som settes i verk av de norske speiderorganisjonene i felleskap.
Foruten de lovebestemte kr 5,- pr medlem pr år, består midlene av overskudd fra gildenes frimerkebank (Frimerkebanken.no) og gaver fra enkelt gildene.

Den valgte Landsgildeledelse kan i sin valgperiode (2 år) dele ut inntil 20 % av disponibel kapital fra det siste godkjente regnskapet for fondet.  Utover dette må Landsgidetinget som avholdes hvert annet år, godkjenne  utdelinger.

Gaver delt ut i årene 1962 til 2000  tilsammen kr 1.044.483,-

                    

              Vinnernes av NM i speiding 2013 fra NIttedal. Her med trofeet gitt i
               gave fra St.Georgsfondet.              

 

Historien til Fondet.

Landsgildetinget på Reistad i Lier i 1961 vedtok at det ved St. Georgs Gildene i Norges 10 år jubileum i 1962 skulle opprettes et fond til fordel for speidersaken i Norge.

Til og begynne med var det vedtatt kr 1,- pr. medlem pr år i kontingent til fondet.  Ved landstinget i Lofoten i 1983 ble dette øket til kr 5,- pr medlem.  Samtidig kom det også stadig inn gaver fra gilder og gildemedlemmer.  Det ble i starten satt i gang en annonsekampanje blant bedrifter og næringsdrivende. Kampanjen ble hvert år innledet med en appell i Gildebladet fra kjente personer med sympati for speidersaken.  Appellen ble etterfulgt av annonsene. Det kunne være fra fra 66 -177 stykker.


Fra 1963 til 1977 fikk kampanjen årlige appeller fra 16 i alt.
De var skrevet av ; 

Forfatter Johan Falkberget
Stortingspresident  Nils Langhelle
Odelstingspresident Jacop Pettersen
Biskop Johannes Smidt
Jurist, diplomat og politiker, Edvard Hambro
Generalsekretær i FN Trygve Lie
Forsvarssjef Folke H. Johannessen
Biskop, Fridjof Birkeli,
Justisminister Elisabeth Schweigaard Selmer
Forfatter og trubadur Erik Bye,
Lege, Fredrik Mellbye,
Generalsekretær, Toralf Lyng
Speidersjef Knut Enger,
Landssjef Aud Mork Knutsen
Speidersjef Odd Hopp
Stortingsmann  Ole Myrvoll

Dette førte til ca 1500 annonser i Gildebladet og en inntekt på over 100.000 kr til fondet.
(kilde. boken St. Georgs *Gildene i Norge gjennom 50 år 1952-2002")

Statutter for St. Georgsfondet til fordel for speider- og gildesaken (sist revider 2011)

§ 1. Fondet er opprettet i anledning av St. Georgs Gildene i Norges 10 år jubileum 14. juni 1962

§ 2. Fondets kapital ved starten var kr 15.000,-. Fondets inntekter er
-a. Bidrag fra St. Georgs Gildene i Norge,kr 5,- pr. medlem pr år.
-b. Gaver fra gildene.
     Det ventes at alle gilder hvert år gir  bidrag til fondet.
-c. Gaver fra gildemedlemmer.
-d. gaver og inntekter av tiltak som settes i verk av  
    Landsgildeledelsen.  

§ 3. - Fondets kapital forvaltes av Landsgildeledelsen, og
gjøres så vidt mulig inntektsbringende.  Regnskapet revideres av den valgte revisor for St. Georgs Gildene i Norge og forelegges Landsgildetinget til godkjenning

§ 4. - Bidrag av fondet bevilges av Landsgildetinget.  Så vel renter som kapital kan benyttes. Bidrag kan ytes til :
 - a. tiltak for speidersaken som helhet, fortrinnsvis tiltak som settes i verk  av de norske speiderorganisasjonenene i fellesskap.
-b. Tiltak som St. Georgs Gildene i Norge vil gjennomføre til beste for speidersaken:
-c.  Spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge
-d. Spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land.

 § 5.-  I samsvar med retningslinjene som framgår av § 4, kan bidrag av fondet tilstå av Landsgildeledelsen innenfor en ramme av 20% av disponibel kapital i det siste godkjente regnskap. Beløpsrammen gjelder for en valgperiode. Bidrag utover dette bevilges av Landsgildetinget.

§ 6.-  Disse statutter kan bare forandres av Landsgildetinget.


 

   

 

 

  

Sist oppdatert 17.06.2015.